ردیفنام واحداستانتلفن کارخانهگروه فعالیت ۲ رقمی
۱سهامی خاص حفاظت و تبرید کالا- شرکتاصفهان۳۸۰۲۵۹۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲گلشهر ماکارون - شرکتاصفهان۰۳۳۲۲۲۳۲۱۶۶-۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳مرتع گستر دامیار - شرکتاصفهان۳۲۱۳۲۳۰۹۱۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴کابیله - شرکتاصفهان۳۲۱۲۲۱۴۶۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵قیام - ناصراصفهان۳۳۴۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶بابائیان چهارسوقی - مصطفیاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷فتوحی نیا - احمداصفهان۳۳۴۲۲۲۵۵۲۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸یخ سازی نجف آباد-شرکتاصفهان۳۳۱۲۶۴۶۵۸۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹ناعم اصفهانی - مرتضیاصفهان۳۱۱۵۵۱۴۹۷۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰سردخانه امیرآباد اصفهان - شرکتاصفهان۰۳۳۱۲۲۸۲۸۸۲-۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱علیرضائی - عبدالحسیناصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲مطلوب خوراک-شرکتاصفهان۳۳۱۲۲۳۴۶۲۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳پاکیزه مرغ اصفهان - شرکتاصفهان۰۳۱۱۸۸۷۸۸۳۰-۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴دام طیور سپاهان - شرکتاصفهان۲۳۷۵۶۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵محصولات غذائی خوئی - شرکتاصفهان۵۷۲۱۱۱۲-۱۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶سلطانیان - ابوالقاسماصفهان۶۱۶۰۲۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷تولیدی سپاهان سلامت - شرکتاصفهان۳۳۵۵۳۷۳۳۲۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸سالم پخت - شرکتاصفهان۵۷۲۰۴۰۸-۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹گلپراصفهان - شرکتاصفهان۵۷۲۱۲۰۱-۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰سردخانه سپاهان سرد - شرکتاصفهان۵۷۲۱۹۲۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱تعاونی تولیدی لذیذ ماکارون فریدن- شرکتاصفهان۰۳۷۲۴۲۲۴۷۳۱-۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲مواد غذائی وصنعتی سپاهان قطره - شرکتاصفهان۳۱۲۵۶۴۳۰۶۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳پگاه اصفهان - شرکتاصفهان۰۳۳۵۵۲۶۲۲۲۸-۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴شفیعی نیک آبادی - علیاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵تولیدی مواد غذایی تازه سپاهان - شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۸۱۹۳۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶سردیران - شرکتاصفهان۷۷۵۶۰۹۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷سپید مرغ اصفهان - شرکتاصفهان۸۷۸۸۵۰۹-۱۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸سلامت فرد-شرکتاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹بهارش - شرکتاصفهان۳۱۲۱۶۴۲۵۱۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰صدف - شرکتاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱محقق - اکبراصفهان۹۱۳۱۱۸۷۲۶۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲اسدی - ناصراصفهان۴۱۲۸۶۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳تولیدی کشاورزی سپاهان مرغ - شرکتاصفهان۰۳۱۲۵۳۳۲۵۶۰-۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴نوین بخت - احمداصفهان۳۶۲۴۳۴۶۴۱۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵فرخ پور- احمد رضا و رونقی-عبدالرضااصفهان۵۲۲۱۶۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶سردخانه شهید مشکوه - شرکتاصفهان۹۱۳۳۱۱۹۸۲۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷اباذر سردخانه - شرکتاصفهان۳۱۲۳۲۹۰۲۲۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸ذرت سپاهان - شرکتاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹درجزانی - منوچهر وحشمتی-بهرام ومهدیاصفهان۰۳۷۱۲۲۳۷۲۱۰-۱۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰تولیدی و بازرگانی نطنز کالا - شرکتاصفهان۳۶۲۴۲۴۲۲۹۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱تعاونی تولیدی اطلس - شرکتاصفهان۹۱۳۳۲۵۶۰۹۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲طاهر زهد - شرکتاصفهان۳۳۵۵۳۷۳۳۳۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳تولیدی سرخ چین - شرکتاصفهان۴۴۵۱۸۷۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴زارع چاوشی اشنستانی -عبدالعلی ومنصوروعبدالرسول وثریاوزهرااصفهان۳۱۲۳۲۹۰۰۶۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵عموسلطانی-ابوالقاسم وهدایت پور-عبده وخراط پور-محمودوبیات-محماصفهان۳۳۱۲۲۵۲۱۹۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۶سیمین فر - شرکتاصفهان۹۱۳۱۲۷۸۷۷۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۷مظاهری - محسناصفهان۳۳۲۳۲۲۳۵۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۸اصفهان سرد - شرکتاصفهان۳۰۲۱۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۹قند اصفهان - شرکتاصفهان۵۲۱۰۸۱۰-۱۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۰کوشیار سپاهان - شرکتاصفهان۵۷۲۴۴۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۱اتحادیه شرکت تعاونی روستائی گلپایگان - شرکتاصفهان۳۷۲۳۲۴۸۰۵۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۲هامون شاداب - شرکتاصفهان۵۷۲۰۲۰۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۳سپاهان نان - شرکتاصفهان۵۷۲۱۳۸۴-۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۴آرداطلس اصفهان - شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۹۲۲۵۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۵مجتمع غذائی فرآیند ساز صفاهان - شرکتاصفهان۹۱۳۳۱۴۵۰۰۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۶کشتارگاه صنعتی طیور زرین گلپایگان - شرکتاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۷تولیدی سرخ چین-شرکتاصفهان۳۱۲۵۶۴۳۱۴۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۸بهار گوشت سپاهان - شرکتاصفهان۳۱۲۶۲۲۲۸۷۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۵۹تعاونی ۹۶ رزمندگان - شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۸۴۳۰۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۰قاسمی-اسماعیلاصفهان۵۷۲۲۳۲۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۱سالم پخت-شرکتاصفهان۵۷۲۰۴۰۸-۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۲تعاونی ازادگان استان اصفهاناصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۳بیسکویت آلاله - شرکتاصفهان۳۱۲۵۲۶۰۴۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۴تعاونی کامیونداران شهرضااصفهان۳۳۱۳۲۳۲۹۹۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۵شیر منطقه ای اصفهاناصفهان۳۸۰۲۰۹۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۶کشت وصنعت وصنایع تبدیلی دشت کرکس-شرکتاصفهان۹۱۱۲۱۳۲۹۰۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۷اسدی - حمیدرضااصفهان۶۵۴۰۴۶۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۸منتظری - مهدیاصفهان۳۳۵۵۳۷۳۰۴۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۶۹مه دریای جنوب-شرکتاصفهان۳۶۱۵۵۵۷۷۵۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۰تریکومژگان دهق - شرکتاصفهان۳۳۲۴۲۲۲۶۵۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۱تعاونی پنیر اصفهان - شرکتاصفهان۰۳۳۲۴۲۴۲۹۹۰-۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۲تولیدی طلا تاک شهرضا-شرکتاصفهان۳۲۱۳۲۳۰۷۳۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۳اشکان دانه - شرکتاصفهان۰۳۳۱-۲۲۹۰۱۸۰-۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۴تولیدی وبازرگانی کیمیا فرآور نقش جهان-شرکتاصفهان۹۱۳۳۱۴۴۰۰۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۵برفک - شرکتاصفهان۳۶۱۵۵۵۲۰۴۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۶گلکار - عباسعلی و شرکااصفهان۳۱۱۳۳۱۰۶۹۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۷جهان دانه سپاهان-شرکتاصفهان۹۱۳۳۱۸۴۸۴۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۸اشجع -مهدی ومحمد وکمالاصفهان۵۷۲۲۲۰۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۷۹میر خلف زاده-محمود و مهرداد و حبیب و مهدی و فاطمه وجعفراصفهان۵۷۲۲۹۰۱-۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۰جنات نصرکاشان-شرکتاصفهان۳۶۲۲۵۵۳۲۱۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۱قند کرکس کویر - شرکتاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۲پارسائی-مهدیاصفهان۳۲۱۲۲۲۸۴۱۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۳قاسمی - اسماعیلاصفهان۹۱۳۳۱۷۷۱۶۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۴وهابی هما بادی-محمداصفهان۹۱۳۱۲۳۱۸۸۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۵یاحقی-کمالاصفهان۳۲۱۲۲۳۲۲۸۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۶زاهدی-جواداصفهان۰۳۶۱۴۲۳۹۱۱۱-۱۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۷پالایش وتصویه نمک گوهرناب اصفهان - شرکتاصفهان۵۷۲۲۴۳۷-۴۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۸تولیدی خدماتی کاشان سحر-شرکتاصفهان۳۶۲۲۵۵۳۳۴۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۸۹نمک تصفیه سپاهان - شرکتاصفهان۳۲۱۲۲۲۴۷۴۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۰عالی آذین-شرکتاصفهان۳۶۲۳۶۲۲۲۶۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۱صنایع غذائی پانی- شرکتاصفهان۵۷۲۳۰۰۰و۵۷۲۴۲۳۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۲صنایع غذائی پاکیزه غزال سپاهان - شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۹۱۷۹۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۳تعاونی تولید نمک یددار شکوفه جرقویه-شرکتاصفهان۳۱۲۷۳۳۲۰۳۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۴رشد طیور زواره-شرکتاصفهان۰۳۶۲۵۳۷۴۱۹۶-۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۵اصفهان شیرینک - شرکتاصفهان۵۷۲۰۰۲۳-۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۶صنایع بسته بندی گلسا سپاهان-شرکتاصفهان۹۱۳۳۲۲۶۷۷۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۷سپاهان نوبهاران - شرکتاصفهان۵۷۲۱۸۰۰-۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۸صنایع موادغذائی بهارنائین - شرکتاصفهان۰۳۲۴۲۶۷۲۲۳۲-۳۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۹۹خان احمدی - ابراهیماصفهان۹۱۳۱۲۱۳۷۰۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۰ریحان تگرگ اصفهان - شرکتاصفهان۵۲۷۳۶۹۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۱برد اصفهان - شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۹۸۰۵۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۲صابری - مجید و محسناصفهان۲۳۶۵۵۲۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۳شهد زاینده رود - شرکتاصفهان۳۱۲۵۲۴۳۲۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۴سریر همای آسمان-شرکتاصفهان۸۵۵۲۱۸۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۵طعم آفرین اصفهان - شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۸۴۱۵۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۶صنایع شیر جی کوثر - شرکتاصفهان۵۷۲۰۰۸۰-۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۷عبائیان - حسن وجوادومهدیاصفهان۳۱۲۵۲۴۴۹۸۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۸تولیدی سرد و سلامت -شرکتاصفهان۹۱۳۱۲۲۳۲۶۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۰۹پروتئین سازان پیشرو-شرکتاصفهان۴۴۱۸۱۰۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۰خدمات بازرگانی سپاهان شهر-شر?تاصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۱نوری-اقبالاصفهان۸۵۵۲۵۱۱-۱۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۲نصراصفهانی - حسن -مهدی-هوشنگ-علیمحمد-وطنخواه محمد-مسعوداصفهان۵۷۲۲۷۳۰-۳۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۳کارخانجات صنعتی روغن نباتی اصفهان-شرکت نازاصفهان۰۳۱۱۳۳۲۰۰۰۱-۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۴نصراصفهانی -مهدی وهوشنگ وعلی محمدوحسن وزهراوزهره ووطن خواهاصفهان۶۶۳۱۴۲۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۵شمشادنوش-شرکتاصفهان۳۶۱۵۵۵۵۳۴۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۶پروتئین مطهر کاشان-شرکتاصفهان۳۶۱۴۴۵۹۵۶۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۷صنایع پشمینه تهران - شرکتاصفهان۰۳۶۱۵۵۱۳۰۳۱-۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۸طاهری-امیر و طاهری سدئی-عبدالرسولاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۱۹زیبامرغ اصفهان - شرکتاصفهان۸۷۸۸۴۲۵-۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۰ساوج-محمداصفهان۳۳۲۴۲۴۸۱۳۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۱حیدری-محمدرضا وباقریان-حمید وبهادر نجف آبادی-علیرضااصفهان۳۳۱۳۲۲۲۷۲۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۲کرمی-مجتبیاصفهان۶۵۱۱۲۸۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۳اصفهان مکمل - شرکتاصفهان۳۳۵۵۳۷۳۳۵۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۴مهراس پخت-شرکتاصفهان۵۷۲۴۹۴۰-۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۵تولیدی دانه طلائی پوریا سپاهان-شرکتاصفهان۹۱۳۳۱۳۰۲۷۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۶فرهادی نژاد - مجید و فروغی ابری-منصور و تربتیان-هوشنگاصفهان۸۷۸۲۵۵۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۷قاسمی نژاد - محسناصفهان۹۱۳۳۰۰۷۱۶۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۸آروین شهر اسپادانا-شرکتاصفهان۵۷۲۳۳۶۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۲۹صالحی-حجت الهاصفهان۳۳۵۲۴۲۲۷۷۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۰تعاونی خالص نمک زاینده رود - شرکتاصفهان۰۳۱۲۶۲۲۳۶۵۰-۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۱صفوی-محمداصفهان۳۷۲۳۴۲۲۰۷۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۲سمیرم سرد - شرکتاصفهان۰۳۳۱۲۲۹۰۱۲۰و۱۳۰و۱۴۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۳سردخانه دی سپاهان-شرکتاصفهان۵۷۲۴۵۵۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۴تولیدی پاکشاد- شرکتاصفهان۰۳۱۲-۵۶۴۲۸۵۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۵آقایی- ابراهیماصفهان۳۳۵۵۳۷۳۳۱۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۶افشاری-محمد ناصراصفهان۰۳۳۵۵۳۷۳۹۴۴-۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۷بسته بندی گل تاش سپاهان-شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۹۲۸۸۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۸صنایع غذایی پالیز سپاهان - شرکتاصفهان۳۳۵۵۳۷۳۰۱۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۳۹ریز دانه اصفهان - شرکتاصفهان۳۱۲۵۲۲۵۶۷۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۰صنایع غذایی گل شهد سپاهان - شرکتاصفهان۳۳۵۵۳۷۳۴۸۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۱شکرالهی پور-غلامعلیاصفهان۹۱۳۱۳۶۰۷۲۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۲زائری امیرانی - محمد و عقیلی آشتیانی-مهدیاصفهان۹۱۲۱۰۵۰۳۳۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۳سردخانه جی سرد اصفهان-شرکتاصفهان۵۷۲۱۹۱۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۴تولیدی دانه زرین نقش جهان-شرکتاصفهان۶۲۷۴۶۵۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۵مجتمع کشت وصنعت سعید کشت اصفهان -شرکتاصفهان۳۱۲۴۲۲۳۲۳۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۶کردی-احسان الهاصفهان۰۳۱۲۵۶۴۳۶۰۷-۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۷سردخانه شهرضا - شرکتاصفهان۰۳۲۱-۲۲۲۷۲۵۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۸شعرباف زاده-منصوراصفهان۹۱۳۱۱۸۹۱۷۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۴۹فرآورده های گوشتی الکا اسپادان - شرکتاصفهان۰۳۳۵۵۳۷۳۰۰۹و۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۰فرآورده های گوشتی مهنا خوراک-شرکتاصفهان۳۶۲۲۷۲۲۰۱۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۱تولیدی ایران غذا - شرکتاصفهان۳۸۰۲۱۲۴-۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۲گندمداران اصفهان-شرکتاصفهان۳۱۲۵۲۶۰۸۲۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۳حاج هاشمی -اصغراصفهان۳۱۲۳۲۰۰۸۵۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۴تک پروتئین یاس-شرکتاصفهان۳۶۱۲۵۵۳۲۷۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۵صنعت کیمیا - شرکتاصفهان۳۶۱۵۵۱۲۱۲۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۶آبمعدنی کوهیار-شرکتاصفهان۰۳۷۲۵۴۷۳۳۵۳-۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۷فرآورده های گوشتی آهوی نطنز-شرکتاصفهان۳۶۲۴۲۴۵۵۹۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۸محصولات غذائی ساقه طلائی مهردشت - شرکتاصفهان۳۳۲۴۲۲۳۱۳۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۵۹تولید پروتئین وژلاتین آپادانا-شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۸۶۶۶۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۰فرآورده های پروتئینی بهشیدان - شرکتاصفهان۰۳۱۲۶۲۲۲۰۰۴-۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۱فاطمی-سید حبیباصفهان۳۲۲۳۲۲۴۵۳۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۲صنایع غذایی مهیاران اصفهان - شرکتاصفهان۰۳۲۱۲۳۲۳۳۴۴-۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۳نشاسته آردینه - شرکتاصفهان۰۳۳۱۲۲۳۲۹۲۶-۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۴خوراک دام نیوان گلپا-شرکتاصفهان۹۱۳۱۷۱۹۰۹۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۵کیک شریف توس-شرکتاصفهان۳۳۱۲۲۹۰۱۰۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۶ایزدی دهکردی-سیامک ورحمان وعلیرضاوخدامی مارنانی-مهرالساداتاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۷قادری زفره-کمالاصفهان۳۶۲۵۲۷۲۰۷۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۸مرادی سیاه افشاری-سیروساصفهان۹۱۳۱۱۰۰۰۵۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۶۹فرآورده های سیب زمینی پریس اصفهان - شرکتاصفهان۰۳۳۵۵۳۷۳۰۶۹و۳۵۴۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۰تولیدی بازرگانی شیرین نام سپاهان - شرکتاصفهان۵۲۱۱۷۶۱-۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۱صنایع غذایی زرین شاد سپاهان - شرکتاصفهان۳۱۲۵۶۴۲۱۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۲فرآورده های گوشتی و همبرگر یاس طعم -شرکتاصفهان۹۱۲۱۲۵۹۰۶۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۳خوراک سازان اصفهان-شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۵۳۸۳۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۴سالم نوش - شرکتاصفهان۰۳۲۲۲۶۲۵۹۹۶-۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۵فرآورده های پروتئینی ایران - شرکتاصفهان۵۷۲۴۰۰۳-۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۶تولیدی فرآورده های مواد غذایی نیکو طعم نجف آباد - شرکتاصفهان۹۱۱۳۳۱۴۹۰۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۷تعاونی مزرعه کوهستان نجف آباد- شرکتاصفهان۹۱۳۱۳۱۴۹۰۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۸ظهیرالاسلام-شرکتاصفهان۹۱۲۱۳۸۴۰۱۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۷۹صنایع غذایی ترش و شیرین سپاهان-شرکتاصفهان۵۵۴۰۸۳۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۰فرخی-ابراهیماصفهان۰۳۷۱۲۲۴۰۰۸۳-۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۱بستنی مهر اصفهان - شرکتاصفهان۵۷۲۴۴۸۰-۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۲تعاونی آزادگان استان اصفهان کارخانه پنیرپاستوریزه دالان کوه فریدن - شرکتاصفهان۰۳۷۲۴۲۲۴۸۸۱-۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۳سادات انصاری-سیدجعفراصفهان۳۶۱۲۵۵۵۱۲۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۴آفرین دانه سپاهان-شرکتاصفهان۳۲۱۲۲۲۶۱۱۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۵قربانی-حسیناصفهان۵۲۷۳۸۲۰-۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۶ماه دانه عشایر-شرکتاصفهان۰۳۱۱۹۵۱۰۴۲۲-۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۷بایا مهر اسپادانا-شرکتاصفهان۳۱۲۵۶۴۲۸۲۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۸تولیدی فرآورده های لبنی ربیع کاشان-شرکتاصفهان۹۱۳۱۶۱۶۶۱۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۸۹تولید و بسته بندی صنعتی فرآورده های پروتئینی سرگل مهیار-شرکتاصفهان۹۱۳۳۲۷۳۲۰۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۰خیرخواه نیسیانی-احمدرضااصفهان۶۵۴۰۴۵۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۱نان بلورین اصفهان -شرکتاصفهان۳۱۲۵۲۶۰۳۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۲غلامی پور آهنگران - کرمعلیاصفهان۳۲۳۲۲۵۶۳۶۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۳گلستانه ورنوسفادرانی-سیدمهدیاصفهان۳۱۱۹۵۱۱۲۴۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۴تولیدی وصنعتی قند نور سپاهان- شرکتاصفهان۰۳۱۲-۵۲۶۰۷۱۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۵تعاونی کشاورزی مرغداران کاشان-شرکتاصفهان۳۶۱۵۵۵۸۱۴۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۶خوش طعم اصفهان -شرکتاصفهان۰۳۱۲-۵۷۲۳۰۱۵-۱۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۷دل آراء اصفهان-شرکتاصفهان۰۳۱۱۸۵۵۲۸۲۸-۲۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۸آرین سان ری-شرکتاصفهان۹۱۳۱۱۶۰۵۲۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۱۹۹سرماآفرین جی-شر?تاصفهان۳۱۳۵۷۲۲۹۹۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۰محقق طباطبائی-ابراهیماصفهان۳۱۲۵۸۳۶۶۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۱هماهنگی و تدارکاتی صنعت قند-شرکتاصفهان۹۱۳۳۲۹۸۵۳۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۲روحانی مقصود بیگی-ناصراصفهان۳۲۱۲۲۳۹۹۶۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۳تولیدی صنعتی کاریز آب خوانسار-شرکتاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۴جریده دار-اصغراصفهان۹۱۳۳۲۱۴۳۸۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۵سرد خانه صنعتی بهسرد صفه - شرکتاصفهان۳۸۰۰۴۶۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۶ایران گلاب مرغوب - شرکتاصفهان۳۶۱۵۵۵۵۳۴۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۷میوه میلاد دنا - شرکتاصفهان۹۱۳۲۲۲۹۳۳۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۸کریمیان مارنانی -مرتضیاصفهان۳۳۵۵۳۷۳۱۳۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۰۹عنایتی اشنی-عباساصفهان۳۱۲۵۳۳۳۸۱۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۰آرد امین اصفهان - شرکتاصفهان۳۵۷۳۹۹۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۱دردشتی-سید حسن وعباس زاده-وجیههاصفهان۸۵۵۲۱۸۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۲پور آقا کوچک-مسیحاصفهان۹۱۳۱۱۱۵۵۶۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۳مهرنوش قائم-شرکتاصفهان۰۳۷۲۳۲۹۵۳۱۰-۱۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۴صفاری راد-یوسفاصفهان۶۶۲۷۵۵۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۵ناز دانه سپاهان-شرکتاصفهان۳۱۱۳۶۰۰۸۵۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۶جهان آفرین داتیس-شرکتاصفهان۰۳۳۱۲۵۶۶۱۷۰-۷۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۷بهسرد - شرکتاصفهان۵۷۲۲۵۵۱-۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۸جواد- تقی و اکبر محسن زاده کرمانیاصفهان۵۷۲۲۳۵۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۱۹نجف-علی و اکبر و احسان واحمدی میرآبادی-زهرااصفهان۸۵۵۲۷۴۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۰صنایع غذایی نوین گوشت جی-شرکتاصفهان۵۷۲۰۲۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۱هدائیان - احمد و موسوی حقیقی-جلالاصفهان۲۶۳۰۸۶۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۲آقاجانی فشارکی - حسیناصفهان۲۳۳۰۴۰۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۳یاوری - قربانعلیاصفهان۳۷۲۳۴۸۷۳۵۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۴رضائی - پرویزاصفهان۳۳۲۳۷۴۲۰۷۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۵شریفی - فضل الهاصفهان۳۳۲۳۵۲۲۱۵۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۶زهتاب - عبدالعلیاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۷عصاری - نعمت الهاصفهان۳۷۱۲۲۲۲۰۵۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۸گزاحمدی و پسراناصفهان۲۲۲۶۶۸۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۲۹اشجع - رضااصفهان۶۲۴۳۵۷۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۰کرمانی القریشی - عباساصفهان۲۲۷۵۷۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۱گز عالی - شرکتاصفهان۲۲۲۱۸۰۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۲کاظمی نائینی - حبیب الهاصفهان۲۲۲۲۸۷۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۳سلطانی راد - محمد و امیراصفهان۳۳۳۴۴۱۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۴گلشهر ماکارون - شرکتاصفهان۰۳۳۲۲۲۳۲۱۶۶-۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۵نعمت بخش - علیاصفهان۵۵۱۲۳۸۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۶بابائی - علیاصفهان۳۱۲۵۴۶۳۰۴۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۷مصلحی - اکبر ومجید و مرتضی وکاظمی-رمضانعلیاصفهان۳۱۲۳۲۹۰۱۸۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۸شایگان پور - حسیناصفهان۹۱۳۱۱۳۰۲۰۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۳۹عقیلی -سیدحسین وجوادومرتضی وفاطمه وتفضیلی بروجردی-حسیناصفهان۹۱۳۱۰۲۰۹۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۰نجاتی - رمضاناصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۱مالکی - رمضانعلیاصفهان۵۳۱۲۲۹۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۲صنایع غذایی خاتم اصفهاناصفهان۲۲۳۴۷۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۳جابرزاده انصاری - عباساصفهان۹۱۳۱۱۸۶۷۷۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۴بهجت آبادی - عباساصفهان۳۱۱۵۵۱۱۷۲۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۵ایرانی دوست-محمدرحیماصفهان۳۲۰۶۳۴۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۶رفیعی اوشیانی - عوضعلیاصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۷مالکی خوراسگانی - غلامرضااصفهان۵۲۱۲۶۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۸جهانگیری بلطاقی - علی اکبراصفهان۳۳۴۲۲۲۳۰۴۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۴۹مالکی خوراسگانی - محمداصفهان۵۲۱۵۲۱۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۰دل نشاط اصفهانی - عباساصفهان۷۷۱۳۶۴۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۱بخشائی قرق آقائی - بهمناصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۲اشراقی ورنامخواستی - داووداصفهان۴۴۱۵۱۸۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۳مجیری - محمداصفهان۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۴رنجبران - علی محمداصفهان۳۲۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۵خرسندی بروزادی - رضااصفهان۹۱۳۸۰۳۰۶۲۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۶شفیعی دستگردی - اسفندیاراصفهان۳۳۵۵۵۶۲۴۴۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۷باباجانی ریزی - حیدراصفهان۳۳۴۲۲۲۰۱۴۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۸درین گلاب آدونیس قمصر کاشاناصفهان۳۱۵۵۵۰۳۶۳۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۵۹شاندیز سپاهاناصفهان۳۱۳۵۷۲۳۴۰۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۰سپاهان شهد جیاصفهان۳۱۳۵۷۲۱۷۵۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۱محمودشیخ بهاییاصفهان۳۱۳۲۲۲۲۸۱۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۲گلشهر ماکاروناصفهان۳۱۳۲۳۳۰۴۱۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۳بهمن هارونیاصفهان۳۱۱۳۶۵۷۹۳۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۴مروارید دانه سپاهاناصفهان۳۱۳۲۵۰۳۶۹۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۵شهدینه آران هشت بهشتاصفهان۳۱۴۵۶۴۴۵۵۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۶حسن یداله پوراصفهان۳۱۳۶۳۳۴۰۷۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۷امید امیریوسفی ورنوسفادرانیاصفهان۳۱۳۷۷۳۷۰۵۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۸مهدی کامرانیاصفهان۳۱۵۷۷۶۰۰۹۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۶۹آمنه فامیل دردشتیاصفهان۳۱۳۶۲۴۵۴۴۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۰مجتمع تحقیقاتی دارویی وارث کویراصفهان۳۱۵۵۳۰۳۸۳۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۱آرمان پخش ایرانیاناصفهان۳۱۳۲۲۵۲۶۴۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۲سید فتاح کساییاصفهان۳۱۵۷۲۳۹۵۷۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۳رسول روغنی عراقیاصفهان۳۱۵۴۲۲۲۷۴۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۴تعاونی کیک و کلوچه زاگرساصفهان۳۱۵۷۵۵۳۲۵۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۵علیرضا آریان پور کاشانیاصفهان۳۱۵۵۲۷۰۰۱۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۶تولیدی گل جو نقش جهاناصفهان۳۱۱۹۵۱۹۰۲۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۷سهراب زرین خطاصفهان۳۱۱۸۵۵۳۳۶۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۸گوارا ابگینه زاگرساصفهان۳۱۱۶۵۳۲۲۶۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۷۹آزمون دانه غرب سپاهاناصفهان۳۱۱۹۵۱۳۴۱۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۰سیمین سپهر سپاهاناصفهان۳۱۳۵۷۲۲۲۹۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۱ابوالفضل جلالیاصفهان۳۱۵۲۳۷۰۲۹۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۲علیرضا ایازیاصفهان۳۱۳۴۴۵۹۱۷۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۳کیمیا رشد سپاهاناصفهان۳۱۳۳۳۴۳۳۳۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۴آرازدانه سپاهاناصفهان۳۱۳۶۵۱۴۴۴۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۵پیشگام دامپرور سپاهاناصفهان۳۱۳۲۶۸۱۴۰۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۶پخش شمس درخشان کاشاناصفهان۳۱۵۵۵۷۹۸۴۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۷اصغر عابدیاصفهان۳۱۱۹۵۱۵۱۴۶۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۸چکاوک داروی آریانااصفهان۳۱۵۴۲۳۲۷۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۸۹نوژان گستران ایرانیاناصفهان۳۱۴۵۴۸۸۸۹۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۰مجتبی قربانی سینیاصفهان۳۱۳۴۴۳۹۸۹۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۱تعاونی بسته بندی شیرین ذائقه سپاهاناصفهان۳۱۹۵۰۱۹۰۵۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۲برفین نوش چشمه ساراناصفهان۳۱۳۲۶۷۵۲۵۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۳حسن قربانی سینیاصفهان۳۱۴۵۸۳۳۱۱۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۴مرتضی رضائیاصفهان۳۱۹۵۰۲۰۱۴۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۵بهسان سروش سلامتاصفهان۳۱۳۴۴۶۹۹۰۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۶مجتمع صنایع غذایی فرخ مهر اسپادانااصفهان۳۱۳۲۲۳۶۱۴۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۷احمدرضا روح الهیاصفهان۳۱۵۷۴۵۲۳۹۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۸علیرضاجعفریاصفهان۳۱۳۸۵۵۳۱۳۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۲۹۹محمدرضا شیرپوراصفهان۳۱۴۵۶۴۳۰۰۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۰تولیدی و صنعتی زرین خوشه کوثراصفهان۳۱۵۲۴۰۷۱۶۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۱محمد رضا طالبی سادیانیاصفهان۳۱۵۵۲۲۶۱۱۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۲امین مدنیاصفهان۳۱۴۵۳۶۵۵۸۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۳سلامت گستران آرایاناصفهان۳۱۳۵۳۵۴۰۶۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۴فائزه امینی محققاصفهان۳۱۳۶۵۰۴۷۶۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۵فراورده های غذایی فوکا طعم کاشاناصفهان۳۱۵۵۳۱۳۴۲۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۶گل پونه صفاهاناصفهان۳۱۳۳۹۳۲۰۷۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۷طنین آوران آئین مدیااصفهان۳۱۳۴۴۴۳۰۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۸شوکاشیمی اسپادانااصفهان۳۱۵۳۵۱۲۳۰۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۰۹عزت اله تقدسیاصفهان۳۱۵۷۴۷۸۰۱۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۰محمدرضا شمس الاحراریاصفهان۳۱۳۲۲۰۹۴۲۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۱محمد یزدانی نجف آبادیاصفهان۳۱۳۶۲۴۵۳۴۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۲آذین نوش سپاهاناصفهان۳۱۳۲۶۰۵۳۹۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۳عبدالعلی بچاریاصفهان۳۱۴۵۲۵۵۷۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۴شادان لبن سپاهاناصفهان۳۱۳۳۶۸۳۵۶۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۵مهوین ساز پارساصفهان۳۱۴۵۸۲۲۶۹۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۶سیدمحمود طباطبائیاصفهان۳۱۵۴۳۴۵۹۳۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۷محسن حسین زاده حسن آبادیاصفهان۳۱۵۴۷۵۴۸۵۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۸رضا وطنیاصفهان۳۱۳۴۵۱۹۰۳۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۱۹طبیعت طعم غلاتاصفهان۳۱۳۳۹۳۱۲۹۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۰اکسیر سازان رایحه گستراصفهان۳۱۵۴۸۴۳۰۹۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۱فروغ انصاریاصفهان۳۱۶۵۱۸۳۲۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۲رئیسیاصفهان۳۱۳۸۵۹۷۱۶۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۳بهین صنعت خشکبار مشرق زمیناصفهان۳۱۳۵۳۰۱۰۰۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۴چشمه ناز ونک زاگرساصفهان۳۱۳۲۶۴۷۴۱۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۵بازرگانی قهوه درخشان اسپادانااصفهان۳۱۳۲۷۴۰۴۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۶علی غلامعلی خمسهاصفهان۳۱۳۳۳۲۵۲۱۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۷اکسیر پرداز سپاهاناصفهان۳۱۵۲۳۷۳۱۴۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۸محسن عابدپور دهاقانیاصفهان۳۱۳۵۵۵۴۱۰۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۲۹محمدرضا دلشاداصفهان۳۱۹۵۰۲۵۲۷۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۰گل افشان اصفهاناصفهان۳۱۱۲۳۶۵۷۲۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۱تولیدی پک تیناصفهان۰۳۱۳-۳۳۶۹۱۲۵۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۲تولیدی آرد صحرااصفهان۳۱۱۳۶۳۳۵۵۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۳کارخانجات تولیدی و صنعتی آرد غنچه اصفهاناصفهان۳۱۳۶۵۴۰۴۱۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۴کارخانه آرد عظیم گلپااصفهان۳۱۵۷۲۴۵۴۰۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۵تولیدی آرد زاینده روداصفهان۳۱۲۵۶۴۲۳۷۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۶شهدینه آراناصفهان۳۱۳۵۷۲۱۷۵۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۷تولیدی آرد هرند اصفهاناصفهان۳۱۲۶۳۳۳۳۲۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۸گوشت پرور صفاهاناصفهان۳۱۵۲۳۷۳۰۷۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۳۹نعاونی تولید کنسرو مرکزاصفهان۳۱۳۵۷۲۳۵۷۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۰کارخانجات تولیدی صنعتی ارد جمشیداصفهان۳۱۵۲۳۷۳۴۰۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۱رشد طیور زوارهاصفهان۳۱۵۴۳۷۴۱۹۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۲پگاه اصفهاناصفهان۳۱۵۲۴۶۲۲۲۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۳زرین کولاک سپاهاناصفهان۳۱۵۲۲۵۳۰۶۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۴تولیدی آرد بهارستاناصفهان۳۱۳۶۵۴۰۵۷۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۵آرد اطلس اصفهاناصفهان۳۱۳۳۸۰۰۰۵۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۶نان گستر سپاهاناصفهان۳۱۱۵۷۲۳۴۱۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۷تعاونی آرد خوشه کاشان پختاصفهان۳۶۱۴۲۳۶۰۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۸تولیدی سرخ چیناصفهان۳۱۲۵۶۴۳۱۴۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۴۹کشت وصنعت عطران دارواصفهان۳۱۱۵۷۲۰۰۹۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۰مجید سلامتاصفهان۳۱۴۵۲۷۷۷۷۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۱آرد آذین نشاستهاصفهان۳۱۳۸۷۸۸۳۳۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۲اروم سان ککاصفهان۳۱۵۸۵۶۰۰۰۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۳کیان شهد سپاهاناصفهان۳۳۲۴۲۴۴۶۷۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۴شرکت خوبان نوش سپاهاناصفهان۳۱۳۵۲۱۴۵۴۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۵گز سکهاصفهان۳۱۳۳۳۳۴۳۴۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۶تعاونی افسون شهد ناییناصفهان۳۱۵۸۵۵۶۱۰۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۷آرد روشن کاشاناصفهان۳۱۵۵۵۳۵۳۰۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۸صنایع غذائی سالم پودران سپاهاناصفهان۳۱۳۶۶۳۱۰۷۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۵۹مجتبی جواهریاصفهان۳۱۵۷۷۶۵۰۱۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۰علی محمدی سامانیاصفهان۳۱۱۵۷۲۳۲۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۱عباسعلی ابراهیمیاناصفهان۳۱۳۵۷۲۴۶۶۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۲اصفهان سوغات نقش جهاناصفهان۳۱۱۵۷۲۰۳۷۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۳گل آرد اصفهاناصفهان۳۳۵۵۳۷۳۵۴۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۴سنت سپهر سپاهاناصفهان۳۱۵۴۴۰۱۰۴۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۵تولیدی مواد غذایی خوشناماصفهان۳۱۲۵۲۶۶۶۱۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۶گز معراج اصفهاناصفهان۳۱۱۵۷۲۱۳۴۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۷تولیدی قند حبه حقیقتاصفهان۳۱۴۵۶۴۴۲۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۸مجتمع صنایع غذایی طعم افرین اسپادانااصفهان۳۱۵۴۴۰۱۱۳۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۶۹خوشبوصدف کاشاناصفهان۳۱۵۵۵۰۳۲۲۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۰شرکت تولیدی شکوفه آرداصفهان۳۱۵۲۳۷۳۳۱۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۱علیرضا محمودی ننادگانیاصفهان۳۷۲۴۲۱۲۰۴۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۲خوشگوار اصفهاناصفهان۳۷۲۵۲۲۰۱۲۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۳تولیدی آرد لالهاصفهان۳۱۳۶۸۱۷۰۷۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۴تولیدی صنعتی آرد بهار اصفهاناصفهان۳۱۳۲۶۴۵۸۷۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۵تعاونی آرد بهشتاصفهان۳۱۴۲۴۴۶۱۷۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۶اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایراناصفهان۳۱۳۳۶۹۱۲۰۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۷اصفهان شکلاتاصفهان۳۳۵۵۳۷۴۳۸۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۸زمزم گلاب کاشاناصفهان۳۱۵۵۶۷۳۴۱۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۷۹مروارید ناد علی سپاهاناصفهان۳۱۴۲۴۱۳۶۲۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۰نادرنصیریاصفهان۳۱۳۳۶۹۱۴۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۱علی اسماعیلیاصفهان۳۱۳۴۳۹۵۰۵۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۲ایمان مهرابیاصفهان۳۱۳۲۶۴۵۸۷۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۳عسلک شهد اصفهاناصفهان۳۱۳۳۲۳۱۷۹۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۴خلیل کدخدایی الیادرانیاصفهان۳۱۳۲۳۵۸۴۵۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۵بهین صنعت جیاصفهان۳۳۲۳۶۶۶۱۲۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۶نگین عسل هرنداصفهان۳۱۴۶۴۰۰۰۱۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۷مهندسی مهنا نوش اسپادانااصفهان۳۱۵۳۳۲۴۴۹۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۸تعاونی شکر ریز پارساصفهان۳۱۹۵۰۲۶۰۴۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۸۹محصولات غذایی پویا کاماصفهان۳۱۲۵۶۴۲۸۲۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۰خوش طعم لبن رایاناصفهان۳۱۵۲۳۷۴۵۵۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۱تعاونی اکسیر چهل گیاه صفاهاناصفهان۳۱۴۲۳۳۳۳۲۱۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۲تعاونی کشت وصنعت فرآوری محصولات لبنی کیمیا شیر اصفهاناصفهان۰۳۱۱۴-۹۵۱۴۷۰۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۳حسین خلیلی ده کلبعلیاصفهان۳۱۳۷۸۰۰۵۰۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۴فرآورده های لبنی دربند تیراناصفهان۳۱۴۲۳۶۶۰۴۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۵سیمین سپهر سپاهاناصفهان۳۱۳۵۷۲۲۲۹۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۶صنعتی ماسال سپاهاناصفهان۳۱۴۲۴۴۹۶۲۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۷شایان صنعت بهناناصفهان۳۱۱۲۲۵۸۶۷۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۸گز شایان نقش جهان اصفهاناصفهان۳۱۱۵۷۰۵۸۷۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۳۹۹چکاوک دانه زوارهاصفهان۳۱۳۶۷۰۱۷۷۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۰طلای ناب کیهاناصفهان۳۱۱۷۴۷۴۶۹۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۱صنایع غذایی جی رود اصفهاناصفهان۳۱۹۵۰۱۵۱۷۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۲مصطفی فرزام آرااصفهان۳۱۳۵۷۲۷۳۷۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۳شیرین شهد نیوشااصفهان۳۱۴۵۴۸۸۹۳۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۴حمیدرضا اکبری نیسیانیاصفهان۳۱۹۵۰۱۵۳۸۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۵غلامحسن تاکیاصفهان۳۱۳۵۷۲۱۰۱۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۶محصولات گیاهی نارون علوی کاشان (اصفهان۳۱۵۵۶۳۳۹۴۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۷سیمرغ طلایی کاشاناصفهان۳۱۵۵۴۵۲۱۲۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۸پرچین سبزاصفهان۲۱۲۵۹۱۷۵۸۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۰۹نگاه گلپایگان لبنیات اسپرلوساصفهان۳۱۵۷۳۸۴۰۶۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۰صنایع غذائی صافی صفای سیلکاصفهان۳۱۵۴۷۵۹۰۲۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۱پاکنام سپهر سپاهاناصفهان۳۱۳۶۲۸۰۴۹۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۲شرکت گز انی تک اصفهاناصفهان۳۱۳۵۷۲۲۹۶۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۳عباس دل نشاط اصفهانیاصفهان۳۱۳۷۷۲۰۹۶۳محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۴شیرین مهرآرااصفهان۳۱۴۲۶۹۵۳۸۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۵سید عبدالرضا عظیمیاصفهان۳۱۳۶۶۸۷۲۸۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۶فنی و مهندسی خدمات کشاورزی زیتون زاینده روداصفهان۳۱۳۵۸۰۵۱۶۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۷توسعه روغن سلامت پارساصفهان۳۱۳۴۵۱۳۰۲۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۸صنعتی بازرگانی مردآویج آرای اصفهاناصفهان۳۱۳۵۵۶۴۹۷۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۱۹مرتضی بصیریاصفهان۳۱۳۸۵۵۳۰۰۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۰شاهکاراصفهان زیبااصفهان۳۱۴۵۶۴۳۹۳۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۱شیرین زرمان ایرانیاناصفهان۳۱۳۶۶۴۰۰۹۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۲تولیدی بازرگانی تجارت دانه های تیره حساماصفهان۳۱۳۵۲۹۰۹۴۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۳مهرآریان آدرینااصفهان۳۱۳۸۵۵۳۱۳۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۴ساحل دشت سپاهاناصفهان۳۱۵۲۴۳۴۷۹۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۵کشت و صنعت روغن نباتی گلبهار سپاهاناصفهان۳۱۲۴۳۵۲۷۰۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۶آرد مطهر اخواناصفهان۳۱۳۳۸۰۳۰۰۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۷سلامت فرداصفهان۳۱۳۵۷۲۱۱۳۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۸شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگاناصفهان۳۱۵۷۴۷۳۰۰۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۲۹شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگاناصفهان۳۱۵۷۴۷۳۰۰۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۰شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگاناصفهان۳۱۵۷۴۷۳۰۰۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۱شیر پاستوریزه پگاه اصفهاناصفهان۳۱۳۳۸۰۲۰۹۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۲صنایع غذایی چیکا سپاهاناصفهان۳۱۵۲۳۷۳۳۷۹محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۳قند اصفهاناصفهان۳۱۳۵۲۱۰۸۱۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۴تولیدی و صنعتی قند کامیاباصفهان۳۱۳۳۶۹۰۰۴۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۵قند نقش جهاناصفهان۳۱۵۲۵۸۰۰۰۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۶لبنیاتی مروارید گ‍ل‍پایگاناصفهان۳۱۵۷۴۲۶۰۲۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۷حیدرقیصریاصفهان۳۱۵۷۲۳۶۶۸۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۸زرین نام اصفهاناصفهان۳۱۳۳۸۰۲۴۲۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۳۹ستوده شفق اصفهاناصفهان۹۱۳۳۲۹۳۰۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۰سپاهان دانه پارسیاناصفهان۳۱۵۲۳۷۴۴۱۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۱سپاهان دانه پارسیاناصفهان۳۱۳۲۳۰۶۸۳۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۲فرآورده های لبنی بی نظیر نجف آباداصفهان۳۱۳۲۶۶۳۰۸۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۳نیکو طعم اسپاداناصفهان۳۱۳۸۲۳۲۲۵۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۴زمزم تهراناصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۵گز معراج اصفهاناصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۶بهین صنعت جیاصفهان۳۱۳۷۸۸۲۵۶۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۷گلدیس زمرد اسپادانااصفهان۳۱۱۲۷۳۳۰۴۷محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۸یوسف باقری چم یوسفعلیاصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۴۹شیرین طلای آریااصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۰ایران عندلیب و فخری و صدیقه و طاهره و محمد علی صالحیان لنجیاصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۱پدیده مبین ایرانیاناصفهان۳۱۱۹۵۲۲۵۰۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۲حسین قربانی سینیاصفهان۳۱۹۵۰۱۰۰۲۴محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۳محمد علی شفیعی ینگابادیاصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۴سعیدجواهریاصفهان۳۷۱۲۲۴۰۰۴۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۵حمید سرایداریاناصفهان۹۱۳۱۱۵۳۰۸محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۶شرکت سینا شهد ایرانیاناصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۷فرزانه یزدانیاصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۸پرتو مجلس پارس ایرانیاناصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۵۹فانوس ماهیان چابهار درخشاناصفهان۲۱۴۴۲۷۴۳۱۰محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۶۰زرین ثمین آسیااصفهان۳۱۱۶۳۰۳۷۶۵محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۶۱پژوهش پرور زاینداصفهان۳۱۱۶۵۰۴۱۷۱محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۶۲صنایع غذایی زکی تجارت اسپادانااصفهان۳۱۴۶۴۲۴۲۸۶محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۶۳صنایع غذایی اصفهان فرخندهاصفهان۳۱۳۵۷۲۱۲۵۲محصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۶۴مژگان اشرافی نیااصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)
۴۶۵حسین برنج کوباصفهانمحصولات غذائی وآشامیدنیها(۱۵)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.